تجهیزات

 1.  X- Ray Differaction:                                 XRD
 2.  Scanning Electron Microscope:                SEM
 3.  Energy Dispersive Spectroscopy:             EDS
 4.  Real Time PCR:                                        PCR
 5. Gas Chromatography:                                GC
 6.  Atomic Absorption Spectroscopy:            AAS
 7.  Ultra Violet  Visible  Spectroscopy:         UV-Vis
 8.  Nuclear Magnetic Resonance                   NMR 60
 9. Cyclic Voltametery                                   Auto Lab
   
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند